Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BAMBINEX

Artikel 1 - Definities

Voor de bedoeling van deze Algemene Voorwaarden zullen de hierna opgesomde woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis hebben:

"Bijzondere Voorwaarden" dit zijn voorwaarden welke in afwijking zijn van of in aanvulling zijn op deze Algemene Voorwaarden, zoals uitdrukkelijk vermeld hetzij op de Website, hetzij in de Folder, en welke van toepassing zijn voor een specifieke Verkoop;

"BTW" betekent de belasting op toegevoegde waarde of eender welke andere belasting welke van toepassing is bij de Verkoop of levering van goederen of diensten;

"Cliënt" dit is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon welke een bestelling heeft geplaatst gebruik makende van de Website;

"EU-Koper" is een rechtspersoon Koper welke beschikt over een geregistreerd BTW-nummer en/of ondernemingsnummer in zijn land van oorsprong en welk deel uitmaakt van de Europese Unie;

"Folder" dit is een boek, flyer of eender welke andere drager, anders zijnde dan de Website, waarmede BAMBINEX de Verkoop van Koopwaar wenst kenbaar te maken, te promoten;

"Koper" dit is een Cliënt waaraan één of meerdere Koopwaar zijn toegewezen;

"Koopsom" dit is een bedrag gelijk aan de som van de door de Koper bestelde goed of goederen, deze som wordt vermeerderd met de toepasselijke BTW, taxen, verpakkings- en transportkosten, indien van toepassing;

"BAMBINEX Koopwaar" dit is een goed of goederen dewelke middels de Website worden aangeboden door Bambinex.

BAMBINEX" dit is de handelsbenaming;

"Order" is de bestelling dat middels de Website door een Cliënt wordt geplaatst voor één of meerdere Koopwaren. Elke Order wordt uitgevoerd inclusief de toepasselijke BTW al dan niet te vermeerderen met verzendingskosten;

"Overeenkomst" dit is een overeenkomst tussen Cliënt en BAMBINEX die ontstaat na bevestiging van het Order;

"Persoonlijke Gegevens" dit zijn gegevens van een Cliënt waardoor desbetreffende identificeerbaar is, waaronder, maar niet beperkend zijnde tot; naam, voornaam, woonplaats, ondernemingsnummer, e-mailadres, etc.;

"Registratie" dit is aanmelden via de Website gebruikmakend van het daarvoor voorziene formulier ("Registreren" zal dezelfde betekenis hebben). Alle codes en paswoorden verkregen uit de "Registratie" of het "Registreren" zijn strikt persoonlijk. Misbruik leidt tot uitsluiting van de Koper;

"Verzending/Transport" dit is de verzending Ex Works – Af fabriek van de Koopwaar naar de Koper. BAMBINEX levert de goederen door ze ofwel in zijn bedrijfspand ter beschikking te stellen van de Koper ofwel ze op verzoek van de Koper naar de Koper opgegeven bestemming te verzenden. De Koper is aansprakelijk voor het laden (en/of voor de uitklaring). De koper blijft verantwoordelijk voor alle kosten en risico's die verbonden zijn aan het vervoer vanaf het bedrijfspand van BAMBINEX tot op door de Koper opgegeven bestemming;

"Algemene Voorwaarden" dit zijn onderliggende algemene voorwaarden;

"Verkoop" dit is een Online Verkoop;

"Website" dit is de website http://www.bambinex.be welke eigendom is van BAMBINEX en door laatstgenoemde in stand wordt gehouden.

In onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de woorden gebruikt in het enkelvoud dezelfde mening hebben in het meervoud en omgekeerd, tenzij de context anders vereist.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

De relatie tussen Cliënt enerzijds en BAMBINEX  anderzijds, bij het gebruik maken van de Website, zal beheerst worden door de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

De relatie tussen Cliënt en BAMBINEX kan enkel en alleen beheerst worden door de Algemene Voorwaarden en/of de Bijzondere Voorwaarden. Ingeval van enige discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden zullen laatstgenoemde voorrang verkrijgen. Via bestelling heeft Cliënt deze Algemene Voorwaarden aanvaard.

Artikel 3 - Overeenkomst

Partijen komen tot een Overeenkomst na de bestelling van de Cliënt. De Cliënt ontvangt een schriftelijke bevestiging van BAMBINEX van de bestelling. Het volstaat bijgevolg en bijvoorbeeld niet een reservatiedocument in te vullen op een website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.
De Overeenkomst is een persoonlijk contract en is bijgevolg niet vatbaar voor enige vorm van cessie en/of overdracht, noch vatbaar voor beslag, het vestigen van een voorrecht, hypotheek of enige andere vorm van zekerheid.
Bij bestelling zal men Persoonlijke Gegevens dienen mede te delen aan BAMBINEX. BAMBINEXrespecteert de privacy van haar Cliënten. Het verzamelen van gegevens via de Website en het gebruik van deze gegevens is in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. BAMBINEX zal de door Cliënt verstrekte Persoonlijke Gegevens gebruiken om bijvoorbeeld een bevestigingsbericht te versturen, of om de door Cliënt gevraagde gegevens, info te bezorgen. Tevens kan  BAMBINEXde Persoonlijke Gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en ten behoeve van haar bedrijfsvoering BAMBINEX zal geenszins de Persoonlijk Gegevens verkopen aan derden. Cliënt heeft het recht om zijn Persoonlijke Gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren.

BAMBINEX behoudt zich het recht voor om eenzijdig de Cliënt verdere toegang te weigeren tot haar Website wanneer Cliënt zich niet naar behoren gedraagt of handelingen stelt of weigert te stellen waardoor BAMBINEX , Opdrachtgever en/of andere Cliënten hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks enige vorm van schade lijden.
Cliënt dient zich te houden aan de instructies vanBAMBINEX  en/of Opdrachtgever. De betreding van terreinen en/of gebouwen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico. BAMBINEX en/of Opdrachtgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fysische, psychische of eender welke andere schade.

Artikel 4 - Betaling

Het volledige bedrag van de Koopsom is betaalbaar in EURO en dient voldaan te worden middels een overschrijving op het rekeningnummer van BAMBINEX en dit voordat de Levering plaats heeft.
BAMBINEX  behoudt zich het recht om leveringen te weigeren bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling.
Ingeval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling door de Koper van de bedragen welke aan BAMBINEX verschuldigd zijn, inzonderheid schadevergoedingen of bedragen welke BAMBINEX voor rekening van de Koper zou hebben vereffend of welke verhaalbaar zijn op de Koper, is de Koper van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd tegen de jaarlijkse rentevoet van achttien procent, aangerekend pro rata temporis vanaf de datum waarop de betaling door Koper verschuldigd was tot de datum waarop BAMBINEX deze betaling ontvangt.
Daarnaast worden invorderingskosten in rekening gebracht die forfaitair worden vastgesteld op tien procent per onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van vijfentwintig euro en een maximum van tweehonderd vijftig euro. Geen enkele klacht of geen enkel geschil, van welke aard ook, of gebruiksderving schorst de verplichting tot betaling van verschuldigde factuursom.
In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van één of meerdere facturen op haar vervaldag, heeft BAMBINEX het recht om de lopende overeenkomst(en) te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling en worden alle rekeningen opgesteld op naam van dezelfde klant, onmiddellijk opeisbaar.

Bij weigering of insolvabiliteit van de Koper om tot betaling van de Koopsom over te gaan (hierna "Rouwkoper" genoemd) behoudt BAMBINEX het recht om de Koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden. De Rouwkoper zal instaan voor alle geleden schade.
BAMBINEX houdt zich het recht voor om een Rouwkoper uit zijn bestanden te schrappen en/of te weren.

Een EU-Koper zal niet gehouden zijn enige BTW te voldoen op de aankoop van één of meerdere Kavels indien de EU-Koper bij afhaling van de Kavel een schriftelijke verklaring op "eer en geweten" overhandigt aan BAMBINEX met betrekking tot de overdracht van de Kavel over de landsgrenzen waar de Verkoop heeft plaatsgevonden (ook genoemd "intracommunautair" verkeer). Niet belastingplichtige Kopers, zijnde particulieren en niet EU-Kopers, zijnde rechtspersonen van buiten de Europese Unie, zullen steeds gehouden zijn BTW te betalen op de aangekochte Kavel. De niet EU-Kopers zullen, na voorlegging van een geldig uitvoerdocument(en), de door hen betaalde BTW teruggestort krijgen binnen de 15 dagen na ontvangst van voornoemd document.

In afwijking tot artikel 1583 B.W. blijven de verkochte goederen exclusieve eigendom van BAMBINEX . De eigendomstitel zal overgaan op de Koper van zodra de Koopsom integraal en zonder enig voorbehoud betaald en ontvangen wordt door BAMBINEX.
Ondanks het eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of in bezit name over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

Artikel 5 - Ophaling / Levering

Van zodra de Koper aan zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven onder artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, heeft voldaan, zal de levering gebeuren in beginsel "Ex Works". De leveringstermijn heeft een louter indicatieve waarde. Bij overschrijding van de leveringstermijn ziet de koper af van een eis tot schadevergoeding, noch kan de Koper de bestelling annuleren. Vertragingen te wijten aan overmacht of enige gebeurtenis buiten de controle van  BAMBINEXom geven haar evenwel het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tijdens de duur van het voorval.
In geen geval kanBAMBINEX  verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt tijdens en/of na het Transport naar de Koper.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

BAMBINEX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, welke voortspruit uit het gebruik van haar Website, behoudens in die gevallen dat er opzettelijke schade wordt toegebracht door BAMBINEX.

Door bestelling aanvaardt en verklaart elke Cliënt zich akkoord met de technische onvolkomenheden, waaronder, maar niet beperkende tot, de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid tot toegang tot de Website, het niet kunnen uitbrengen van een Bieding of geen mededeling via de Website van de laatste Bieding ten gevolge van een software of ander probleem, en de speciale omstandigheden welke gepaard gaan met een Verkoop via de Website.

BAMBINEX is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, schade, hetzij direct of indirect, onrechtmatige toegang, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, tot gegevens of het verspreiden van virussen of andere onrechtmatige programma's of enig ander gevolg welk kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Website.

BAMBINEX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect voortkomende uit onduidelijke, onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot een Product op de Website en/of Folder. Alle verschafte informatie via de Website en/of Folder wordt medegedeeld zonder enige garantie, waarborg of verantwoordelijkheid. Foutieve mededelingen geven geen aanleiding tot vernietiging of ontbinding van een Bod/Verkoop.

De eventuele inschakeling van derden en/of verwijzing naar derden hetzij via weblinks of andere kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van BAMBINEX.

De burgerlijke aansprakelijkheid van BAMBINEX is beperkt tot de prijs van de aangekochte producten die de schade hebben veroorzaakt en maximaal tot de bedragen die zij ontvangt van haar verzekeraars uit hoofde van de polissen die van kracht waren op het ogenblik van de bestelling. In elk geval beperkt de aansprakelijkheid van BAMBINEX zich tot de rechtstreekse schade met uitsluiting van gevolgschade.

Artikel 7- Confidentialiteit

Alle informatie die wordt medegedeeld door één der partijen en die beschouwd en aangeduid wordt als vertrouwelijk, mag enkel en alleen gebruikt worden voor die reden waarvoor deze informatie verschaft werd. Deze informatie mag enkel aan medewerkers of adviseurs medegedeeld worden onder dezelfde vertrouwelijkheidrestrictie.

De verplichting geldende voor vertrouwelijke informatie is niet van toepassing op die informatie die reeds publiekelijk bekend is of zal worden, welke reeds op een wettelijke wijze in het bezit is van een partij vooraleer deze van een andere partij wordt ontvangen, welke zelf wordt samengesteld, welke is ontwikkeld door de ontvanger van de informatie of welke openbaar gemaakt dient te worden ten gevolge van een gerechtelijke beslissing en/of wetgeving.

Artikel 8 - Algemene Bepalingen

In geval van enige discrepantie, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden en een anderstalige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden, zullen de Nederlandstalige Algemene Voorwaarden prevaleren.

Elke wijziging in en aan de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden mogen door  per e-BAMBINEX mail en/of gewone zending verstuurd worden aan Cliënt welke geacht wordt deze aanvaard te hebben, behoudens uitdrukkelijk verzet van Cliënt, binnen één (1) werkdag na verzending per e-mail en binnen de drie (3) werkdagen na verzending per gewoon schrijven, doch BAMBINEX is niet gehouden deze aan de Koper te bezorgen. De Koper heeft het recht ten allen tijde de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden elektronisch te consulteren via de Website. Indien Cliënt zich verzet tegen een wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden, zal deze verdere toegang tot de Website als Cliënt ontzegd worden.

Cliënt mag noch de Overeenkomst, noch enige rechten en/of verplichtingen hieruit verkregen, overdragen aan derden.

Alle voorgaande afspraken, schriftelijk of mondeling, worden opgeheven en vervangen door onderhavige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden.

Indien één der bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden ongeldig mocht blijken, zal dit geen effect hebben op de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden in zijn geheel. De ongeldige bepaling zal vervangen worden door een andere bepaling welke zo dicht mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

Artikel 9 - Toepasselijk Recht

Voor alle betwistingen inzake de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van  BAMBINEX bevoegd zijn om kennis te nemen van het gerezen geschil. Onderhavig Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Artikel 10 - Verzaking

Het feit dat BAMBINEX één of meer clausules die in haar voordeel gestipuleerd wordt(en) in deze algemene voorwaarden niet toepast, betekent niet dat zij verzaakt aan de mogelijkheid zich op deze bepaling(en) te beroepen.

Artikel 11 - Verzakingsrecht: Wet van 6 april 2010

Ten gevolge de wet van 6 APRIL 2010 - Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming- heeft de gebruiker het recht om van de bestelling af te zien en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit verzakingsrecht dient door de gebruiker te worden uitgeoefend binnen een termijn van 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het bestelde artikel. Na het verstrijken van die termijn kan de gebruiker niet meer afzien van zijn/haar bestelling en is dus de aankoop definitief.

In geval van uitoefening van het verzakingsrecht door de gebruiker, verbindt BAMBINEX zich ertoe het ontvangen bedrag terug te betalen binnen de dertig dagen die volgen op de verzaking. De terugbetaling van dit bedrag omvat echter niet de kosten. De kosten voor het terugzenden van het geleverde goed vallen ten laste van de gebruiker/koper in geval van uitoefening van het verzakingsrecht.

De terugbetaling zal geschieden door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer vanwaar BAMBINEX de gelden heeft mogen ontvangen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend verzoek.

Het teruggezonden artikel mag niet in gebruik worden genomen en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal dienen te worden gevoegd bij de terugzending.

De terugzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.

BAMBINEX is bij de terugzending van het geleverde artikel niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies.

In overeenstemming met artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken kan de gebruiker/koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten:

    * betreffende de levering van producten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de verzakingstermijn van 14 werkdagen.
    * betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
    * betreffende de levering van audio-opnamen en video-opnamen waarvan de verzegeling door de gebruiker is verbroken (bijvoorbeeld een cd)

6 APRIL 2010. - Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

  Art. 45. Bij het aanbod van een overeenkomst op afstand moet de consument ondubbelzinnig, op heldere en begrijpelijke wijze ingelicht worden door elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand, meer bepaald over de volgende elementen :
  1° de identiteit van de onderneming en haar geografische adres;
  2° de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
  3° de prijs van het goed of de dienst;
  4° in voorkomend geval, de leveringskosten;
  5° de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
  6° het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
  7° de wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
  8° de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
  9° de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
  10° waar passend, de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen.
  Bovendien moet in geval van telefonische communicatie de identiteit van de onderneming en het commerciële oogmerk van de oproep aan het begin van elk gesprek met de consument expliciet duidelijk worden gemaakt.

  Art. 47. § 1. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
  Onverminderd de bepalingen van artikel 48, § 2, tweede streepje, kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.
  Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in :
  - voor de goederen, te rekenen van de dag na de levering aan de consument, wanneer aan de informatieverplichtingen bedoeld in artikel 46, § 1, voldaan is;
  - voor de diensten, te rekenen van de dag na het afsluiten van de overeenkomst of vanaf de dag waarop aan de informatieverplichtingen bepaald in artikel 46, § 1, voldaan is, zo daaraan werd voldaan na het afsluiten van de overeenkomst, mits de termijn de in § 2 vermelde termijn van drie maanden niet overschrijdt.
  Wat de naleving van de herroepingstermijnen betreft, wordt de kennisgeving als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn.
  § 2. Wanneer de onderneming niet heeft voldaan aan de verplichtingen bepaald in artikel 46, § 1, is de herroepingstermijn drie maanden. Deze termijn gaat in :
  - voor de goederen, te rekenen van de dag van levering aan de consument;
  - voor de diensten, te rekenen van de dag waarop de overeenkomst werd afgesloten.
  Indien binnen deze termijn van drie maanden de inlichtingen bedoeld in artikel 46, § 1, verstrekt zijn, begint de termijn bedoeld in § 1 te lopen de dag na de ontvangst van de inlichtingen.
  Voor de goederen die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen beginnen de herroepingstermijnen te lopen de dag na de eerste levering.
  § 3. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht waarin voorzien is in §§ 1 en 2, is de onderneming gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten. Deze terugbetaling moet plaatsvinden ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping.
  § 4. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht waarin §§ 1 en 2 voorzien niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in § 1 bedoelde herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
  4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
  5° voor diensten voor weddenschappen en loterijen;
  6° betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.
  Ingeval de onderneming de consument niet overeenkomstig artikel 45, 6° verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht, beschikt de consument over het herroepingsrecht bedoeld in § 2.

  Art. 90. § 1. Als misleidende omissie wordt beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden en de beperkingen van het communicatiemedium in aanmerking genomen, essentiële informatie welke de gemiddelde consument, naargelang de context, nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, weglaat en die de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.
  § 2. Als misleidende omissie wordt voorts beschouwd een handelspraktijk die essentiële informatie als bedoeld in § 1, rekening houdend met de in die paragraaf geschetste details, verborgen houdt, op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel laattijdig verstrekt, of het commerciële oogmerk, indien dit niet reeds duidelijk uit de context blijkt, niet laat blijken, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.
  § 3. Indien het voor de handelspraktijk gebruikte medium beperkingen qua ruimte of tijd meebrengt, wordt bij de beoordeling of er informatie werd weggelaten met deze beperkingen rekening gehouden, alsook met maatregelen die de onderneming genomen heeft om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen.
  § 4. In het geval van een uitnodiging tot aankoop wordt de volgende informatie als essentieel beschouwd, indien deze niet reeds uit de context blijkt :
  1° de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin zulks gezien het gebruikte medium en het betrokken product passend is;
  2° het geografische adres en de identiteit van de onderneming en, in voorkomend geval, het geografische adres en de identiteit van de onderneming namens wie zij optreedt;
  3° de prijs, inclusief belastingen, of, als het om een soort product gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat deze kosten ten laste van de consument kunnen worden gelegd;
  4° de wijze van betaling, levering, uitvoering en het beleid inzake klachtenbehandeling, indien deze afwijken van de vereisten van professionele toewijding;
  5° in voorkomend geval, het bestaan van een herroepings- of annuleringsrecht.
  § 5. Wordt eveneens als essentieel beschouwd de informatie met betrekking tot commerciële communicatie, inclusief reclame en marketing, opgenomen in het Europees recht, onder meer de artikelen van de richtlijnen bedoeld in bijlage II van de Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad.